Regulamin sklepu i usług cyfrowych

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki umów zawieranych za pośrednictwem sklepu, a także warunki świadczenia usług cyfrowych za pośrednictwem strony internetowej oraz warunki dostarczania Newslettera.
 2. Każdy Klient i Użytkownik są zobowiązani zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – RISE UP TEAM SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie, Ul. Korczaka 2/27, 35-114 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000978903, NIP: PL8133880412, REGON: 522386870. 
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zapisu na Newsletter lub korzysta z Usług cyfrowych, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą Umowę. 
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej lub korzystająca z nieodpłatnej usługi cyfrowej oferowanej przez Sprzedawcę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 6. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: www.riseupteam.pl oraz www.pinandrise.com
 7. Sklep – funkcjonalność Strony internetowej, za pomocą, której Klient może dokonać zakupu, dostępna pod adresem: www.pinandrise.com/sklep
 8. Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzane i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. ebook w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną; dostęp do kursu online), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą. 
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych, w tym usługa hostingu polegająca na przechowywaniu treści przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie.
 10. Konsultacje – usługa świadczona przez Sprzedawcę w formie spotkania online lub rozmowy telefonicznej. 
 11. Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą Formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość Newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter.
 12. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu dokonania zakupu w Sklepie, uzyskania dostępu do zakupionej do treści i/lub usługi cyfrowej lub uzyskania dostępu do bezpłatnej usługi cyfrowej lub Newslettera. 
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są Produkty i Usługi cyfrowe wybrane przez Klienta do zakupu, a także dający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 14. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów cyfrowych, Usług cyfrowych, Konsultacji lub innych usług 1:1 do Koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu płatności.
 15. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy na usługę dostarczania Newslettera. 
 16. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta. 
 17. Konto — funkcjonalność w Sklepie, dzięki której Klient ma dostęp do danych, które podał w Zamówieniu, a także informacji o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 18. Formularz dodawania komentarzy – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający Użytkownikowi zamieszczenie komentarzy pod wpisami blogowymi na Stronie internetowej.
 19. Formularz dodawania opinii – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający Użytkownikowi zamieszczenie opinii o Produktach i Usługach cyfrowych.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. 
 21. Operator płatności – System płatności PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
 22. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 23. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Sposób kontaktu ze Sprzedawcą i Punkt kontaktowy

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: hello@riseupteam.pl ; hello@pinandrise.com
  b. pisemnie na adres: Ul. Korczaka 2/27, 35-114 Rzeszów.
  c. a także telefonicznie pod numerem: 0048 504652165 (Ania); 0048 782200685 w godz. 10:00 – 16:00 w dni robocze.
  1. Sprzedawca, zgodnie z Rozporządzeniem 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) wyznaczył punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, a także do kontaktu z Użytkownikami Usług cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę oraz osób trzecich na potrzeby stosowania ww. rozporządzenia.
  2. Punkt kontaktowy dostępny jest:
   a. pod adresem email: hello@riseupteam.pl; hello@pinandrise.com.
   b. pod numerem telefonu: 0048 504652165 (Ania); 0048 782200685 (Darek) w godzinach 10:00 – 16:00.
   c. przez formularz kontaktowy www.pinandrise.com/kontakt
  3. Obsługa punktu kontaktowego odbywa się w języku polskim i języku angielskim
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank PL12 1050 1562 1000 0090 8169 3526

  §4. Środowisko cyfrowe Klienta

  1. Do korzystania ze Strony internetowej oraz Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania Zamówień i korzystania z Produktów i Usług cyfrowych, Konsultacji lub innych usług 1:1 oferowanych przez Sprzedawcę niezbędne są:
   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
   2. przeglądarka plików pdf, word, excel, Canva (konto bezpłatne lub płatne).
   3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
   4. w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz usług (np. webinarów na żywo, konsultacji online, programów wsparcia) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online, profil na Facebooku umożliwiający uczestnictwo w grupie), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej. 
  2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej oraz Produktów, Usług cyfrowych i Konsultacji, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
  3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
  4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej i Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta. 

  §5. Newsletter

  1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej umożliwia zapis na Newsletter. Warunki świadczenia tej usługi Sprzedawca opisuje na Stronie internetowej. 
  2. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
   1. wypełnić formularz zapisu na Newsletter;
   2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedawcy;
   3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk „Zapisuje się”;
   4. następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter. 
  3. Pierwszy Newsletter wraz z prezentem za zapis zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika newslettera czynności określonych w ust.2. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w opisie Newslettera umieszczonym na Stronie internetowej. 
  4. Umowa o dostarczanie Newslettera jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o dostarczanie Newslettera można rozwiązać poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

  §6. Usługi cyfrowe oraz zasady moderowania Treści użytkowników

  1. Sprzedawca umożliwia korzystanie z następujących usług cyfrowych: 
   1. dostęp i przeglądanie nieodpłatnych treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystanie z dostępnej wyszukiwarki treści, 
   2. umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji, 
   3. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie, 
   4. dostęp i przeglądanie odpłatnych treści cyfrowych (np. kursy online, materiały szkoleniowe, etc. umieszczone na platformie), 
   5. możliwość zamieszczania Treści Użytkownika w Sklepie lub na Stronie internetowej, tj.: 
    1. komentarzy pod artykułami blogowymi na Stronie internetowej, 
    2. opinii o zakupionych Produktach fizycznych i cyfrowych oraz Konsultacjach, 
    3. wpisów pod lekcjami w kursach online widocznych dla pozostałych kursantów.
  2. Umowy o świadczenie Usług cyfrowych są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać przesyłając żądanie Sprzedawcy na adres email podany w §3. Z pozostałych usług można zrezygnować, zaprzestając ich korzystania. 
  3. Sprzedawca jest uprawniony do moderowania Treści użytkownika, tj. podejmowania działań, których celem jest wykrywanie i identyfikowanie Treści niedozwolonych oraz ich zwalczanie, w tym ich usunięcie lub uniemożliwienie do nich dostępu pozostałam Użytkownikom.
  4. Sprzedawca może moderować Treści użytkownika z własnej inicjatywy lub na skutek zgłoszenia przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, które uznają zgłoszone treści za nielegalne lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem. 
  5. Sprzedawca może moderować Treści użytkownika także na etapie ich publikacji na Stronie internetowej lub w Sklepie, jednak nie jest do tego zobowiązany.
  6. Sprzedawca, moderując Treści Użytkowników, może stosować narzędzia do zautomatyzowanego zarządzania Treściami Użytkownika.
  7. Za Treści niedozwolone Sprzedawca uznaje treści, które naruszają przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, w szczególności: 
  8. naruszają dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej, prawo ochrony danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorstwa,
  9. nawołują lub pochwalają nienawiść, dyskryminację lub przemoc wobec osób lub grup, m.in.: ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie lub jego brak, światopogląd, narodowość, niepełnosprawność,
  10. zawierają pornografię lub inne formy eksploatacji seksualnej, 
  11. nawołują do przemocy wobec ludzi lub zwierząt, 
  12. pochwalają lub namawiają do działań terrorystycznych,
  13. mają na celu oszustwo lub wyłudzenie lub wspierają takie działanie, 
  14. mogące wprowadzać w błąd lub szkodzić opinii publicznej (dezinformacja i tzw. fake news), 
  15. wywołują u odbiorcy negatywne emocje lub promują niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania, 
  16. nie dotyczą tematyki komentowanej treści, 
  17. zawierają wulgaryzmy lub treści powszechnie uznane za obraźliwe, 
  18. mają na celu promocję usług lub produktów oferowanych przez podmioty trzecie lub przez osobę zamieszczającą daną treść, 
  19. mają charakter spamu, 
  20. zawierają linki. 
  21. Użytkownicy oraz osoby trzecie, które uznają Treść użytkownika za nielegalne lub niezgodne z Regulaminem (Treści niedozwolone), mogą zgłosić Sprzedawcy taką treść w celu jej moderacji. 
  22. Zgłoszenie należy przesłać Sprzedawcy do Punktu kontaktowego, o którym mowa w §3.
  23. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie poniższe elementy: 
   1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dlaczego osoba zgłaszająca Treści użytkownika uznaje je za treści nielegalne lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem, 
   2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji zgłaszanych treści, takiej jak dokładny adres (lub adresy) URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści, 
   3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE  
   4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
  24. W przypadku niekompletnego lub zawierającego błędy zgłoszenia Sprzedawca wezwie osobę zgłaszającą do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia oraz dokona pouczenia, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia. 
  25. Sprzedawca, po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia niezwłocznie potwierdzi osobie zgłaszającej jego otrzymanie na adres email podany w zgłoszeniu. 
  26. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia. Sprzedawca w celu moderacji zgłoszonych treści może zażądać przedstawienia dodatkowych informacji i/lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji. 
  27. Sprzedawca na czas moderacji zgłoszonych treści może zablokować widoczność zgłoszonych treści dla innych Użytkowników. 
  28. Sprzedawca przeprowadza moderację w dobrej wierze i zachowując należytą staranność tj. w sposób obiektywny, niedyskryminacyjny i proporcjonalny: 
   1. dokonuje jej oceny pod kątem zgodności z prawem i warunkami Regulaminu,
   2. podejmuje decyzję o jej usunięciu, uniemożliwieniu dostępu do niej innym Użytkownikom, ograniczeniu jej widoczności, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi cyfrowej, zawieszeniu lub zamknięciu konta Użytkownika lub o braku naruszenia Regulaminu. 
  29. W przypadku gdy Sprzedawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dość do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania. 
  30. O decyzji, o której mowa w ust. 15 pkt. b, Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika, który zamieścił zgłoszenie treści oraz osobę, która je zgłosiła, przedstawi im jej uzasadnienie oraz poinformuje o możliwości odwołania się od tej niej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Treści użytkownika są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi. 
  31. Sprzedawca w uzasadnieniu decyzji przedstawi następujące elementy: 
   1. wskazanie, jakie działanie obejmuje decyzja (usunięcie Treści niedozwolonej, uniemożliwienie dostępu do niej innym Użytkownikom, ograniczenie jej widoczności, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi cyfrowej, zawieszenie lub zamknięcie konta Użytkownika) lub że stwierdzono brak naruszenia Regulaminu, 
   2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na skutek zgłoszenia czy podjęto z własnej inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego,  
   3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków, 
   4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznano dane treści za nielegalne, 
   5. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności treści z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane treści za Treści niedozwolone, 
   6. jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących mu możliwości odwołania się od decyzji. 
  32. Odwołania należy składać do Punktu kontaktowego, o którym mowa w §3. 
  33. Odwołanie powinno zawierać: 
   1. imię i nazwisko (ew. nazwę podmiotu) oraz dane kontaktowe składającego odwołanie, 
   2. oraz uzasadnienie, dlaczego decyzja jest kwestionowana, zakres żądania oraz wskazanie argumentów uzasadniających żądanie.
  34. Odwołania będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia złożenia odwołania. 
  35. Odwołania będą rozpatrywane bez udziału systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

  §7. Odpłatne Produkty i Usługi cyfrowe oraz Konsultacje

  1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie Zamówienia zgodnie z §9 Regulaminu, zawarcie Umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty i Usługi cyfrowe). To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu lub Usługi cyfrowej (np. ebook, webinar, kurs online). Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów i Usług cyfrowych Sprzedawca przedstawia w ich opisach na Stronie internetowej i/lub w Sklepie. 
  2. W przypadku Produktów i Usług cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp przez czas wskazany w opisie Produktu lub Usługi cyfrowej.
  3. W przypadku Produktów i Usług cyfrowych, które Sprzedawca oferuje w przedsprzedaży, Sprzedawca spełnia świadczenie w terminach wskazanych w ich opisach udostępnionych na Stronie internetowej. 
  4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia również zawarcie umowy na przeprowadzenie Konsultacji online. Szczegóły Konsultacji, w tym ich zakres oraz czas trwania, Sprzedawca określa w opisie Konsultacji lub innych usług 1:1 zamieszczonym na Stronie internetowej i Sklepie.
  5. Konsultacje i pozostałe usługi 1:1 są świadczone w języku polskim i w języku angielskim.
  6. Konsultacje i pozostałe usługi 1:1 są realizowane w dni robocze wskazane przez Sprzedawcę. Klient może wybrać odpowiadający mu termin za pomocą kalendarza udostępnionego na Stronie internetowej. 
  7. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie dostępu do Produktu cyfrowego, Usługi cyfrowej lub potwierdzonym terminie Konsultacji lub innej usługi 1:1 nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy. 

  §8. Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
  2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
  3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, korzystając z funkcjonalności Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3. Usunięcie konta oznacza brak dostępu do danych zgromadzonych na Koncie.

  §9. Zasady składania Zamówień

  1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 
  3. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. Wybrać Produkt cyfrowy, Usługę cyfrową, Konsultację lub inną usługę 1:1 będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
   2. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”, 
   3. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostarczenie Produktu lub Usługi cyfrowej (jeśli dotyczy),
   4. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
   5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, 
   7. dokonać płatności, w wybrany wcześniej sposób.
  4. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
  5. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
  6. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę” między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.  
  7. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) a także kopię treści niniejszego Regulaminu.

  §10. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

  1. Ceny Produktów cyfrowych, Usług cyfrowych, Konsultacji i pozostałych usług 1:1 są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.
  2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
  3. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie cyfrowym, Usługach cyfrowych, Konsultacjach i pozostałych usługach 1:1 w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §9 Regulaminu.
  5. Cena za Produkt cyfrowy, Usługę cyfrową, Konsultacje lub pozostałe usługi 1:1 jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta a Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy. 
  6. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy. 
  7. Dostęp do Produktów i Usług cyfrowych jest wysyłany Klientowi na podany w zamówieniu adres emailowy.
  8. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  • karta debetowa, 
  • karta kredytowa, 
  • przelewy elektroniczne,
  • płatności mobilne, w tym blik,

   9. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w Formularzu zamówienia.
   10. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

   §11. Termin dostarczenia Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej

   1. Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub Usługę cyfrową dostarcza Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie (przedsprzedaż), Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu i Usługi cyfrowej dostępnym na Stronie internetowej lub w Sklepie. 
   2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Klientowi jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.

   §12. Reklamacja

   (Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

   1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produkt cyfrowy, Usługę cyfrową lub inną usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
   2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z Umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
   3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu. 
   4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
   5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
   6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
   7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

   §13. Prawo odstąpienia od umowy

   1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. 
   2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do: 
   1. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; 
   2. umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku;

    

   1. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
   2. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe. [Wzór odstąpienia od umowy]
   3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
   4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   5. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
   6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy o dostarczenie treści lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z treści lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim. 

   §14. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

   1. Sprzedawca wyraża zgodę na rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
   2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
   3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
    1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
    2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
    3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

   §15. Prawa autorskie

   1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych oraz Newslettera, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji. 
   2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania tych treści ani ich poszczególnych elementów osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
   3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 
   4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

   §16. Dane osobowe i pliki Cookies

   Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://pinandrise.com/polityka-prywatnosci/

   §17. Postanowienia końcowe

   1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym takich jak: zmiany przepisów prawa, orzeczenia organu państwowego, zmiany warunków świadczenia usług, w tym zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
   3. Sprzedawca informuje o planowanych zmianach Regulaminu poprzez ich publikację na swojej Stronie internetowej, a w przypadku Użytkowników, z którymi wiążą go Umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian, także drogą elektroniczną na adres email Użytkownika, o ile Użytkownik podał go Sprzedawcy. 
   4. Zmiany obowiązują od dnia publikacji Regulaminu na Stronie, z wyjątkiem Klientów i Użytkowników, z którymi Sprzedawca zawarł Umowę przez wprowadzeniem zmian i nie została ona wykonana w całości do czasu wprowadzenia zmian. W przypadku takich Umów zmiany obowiązują nie wcześniej niż 14 dni od dnia poinformowania o nich Użytkownika i Klienta w sposób określony w ust. 3. Zmiany nie mają wpływu na prawa przez nich nabyte. 
   5. W przypadku zmian, które w sposób istotny zmieniają warunki zawartej Umowy, Klient i Użytkownik mają prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach. Jeżeli Użytkownik lub Klient nie wypowie Umowy w tym terminie, to zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać Użytkownika i Klienta od następnego dnia po upływie terminu do wypowiedzenia Umowy. 
   6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego, Prawa przedsiębiorców, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
   7. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 maja 2024 r.